Profil NC3 

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost vzniklo jako odpověď na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur.

Poslání NC3

Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů.

Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum bude usilovat o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím bude posílen význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

Vize a cíle NC3

Vizí NC3 je sjednotit výzkumné aktivity zapojených partnerů tak, aby jednotlivé výzkumné instituce mohly realizovat výzkum ve vzájemné spolupráci se zohledněním mezioborové povahy problematiky kybernetické bezpečnosti a v součinnosti s průmyslem za účelem produkce prakticky uplatnitelných výsledků výzkumu vysoké kvality s významným tržním potenciálem. 

Silná vazba aktivit centra na průmysl je akcentována v zapojení významných partnerů z aplikační sféry, kteří se budou podílet na výzkumu, usměrňovat jej tak, aby produkoval v praxi využitelné výsledky a uplatňovat tyto výsledky na relevantních trzích.  

Aktivity centra tak budou vést nejen ke zefektivnění výzkumu s důrazem na aplikovatelnost jeho výsledků, k zvýšení konkurenceschopnosti partnerů jak v rámci špičkového výzkumu, tak i na trhu s produkty a službami v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale rovněž k synergickým efektům s celospolečenským dopadem. Aktivity centra totiž budou přispívat k dosažení mnoha strategických cílů považovaných Českou republikou i Evropskou unií za klíčové

Rovněž tržní potenciál a uplatnitelnost výsledků aplikovaného výzkumu centra lze považovat za velmi vysoký. Poptávka po organizačních, technických i právních nástrojích využitelných k zajišťování kybernetické bezpečnosti na úrovni organizací, států i mezinárodních společenství je velmi intenzivní a stále roste.

 

Tento výzkum je podporován projektem „Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost“ (kód projektu TN01000077), který je financován Technologickou agenturou ČR (TAČR).