Profil NC3 

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost vzniklo jako odpověď na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur.

Poslání NC3

Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů.

Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum bude usilovat o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím bude posílen význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

Vize a cíle NC3

Vizí NC3 je sjednotit výzkumné aktivity zapojených partnerů tak, aby jednotlivé výzkumné instituce mohly realizovat výzkum ve vzájemné spolupráci se zohledněním mezioborové povahy problematiky kybernetické bezpečnosti a v součinnosti s průmyslem za účelem produkce prakticky uplatnitelných výsledků výzkumu vysoké kvality s významným tržním potenciálem. 

Silná vazba aktivit centra na průmysl je akcentována v zapojení významných partnerů z aplikační sféry, kteří se budou podílet na výzkumu, usměrňovat jej tak, aby produkoval v praxi využitelné výsledky a uplatňovat tyto výsledky na relevantních trzích.  

Aktivity centra tak budou vést nejen ke zefektivnění výzkumu s důrazem na aplikovatelnost jeho výsledků, k zvýšení konkurenceschopnosti partnerů jak v rámci špičkového výzkumu, tak i na trhu s produkty a službami v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale rovněž k synergickým efektům s celospolečenským dopadem. Aktivity centra totiž budou přispívat k dosažení mnoha strategických cílů považovaných Českou republikou i Evropskou unií za klíčové

Rovněž tržní potenciál a uplatnitelnost výsledků aplikovaného výzkumu centra lze považovat za velmi vysoký. Poptávka po organizačních, technických i právních nástrojích využitelných k zajišťování kybernetické bezpečnosti na úrovni organizací, států i mezinárodních společenství je velmi intenzivní a stále roste.

 

Tento výzkum je podporován projektem „Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost“ (kód projektu TN01000077), který je financován Technologickou agenturou ČR (TAČR).

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info